Potato Pancakes with Smoked Salmon by finedininglovers.com


Recipe by finedininglovers.com

Check full recipe at finedininglovers.com

Ingredients:

butter, caviar, cream, horseradish, milk, potato, salmon, salt, smoked, oil, water, mashed, potatoes, pepper, flour, eggs, chive, tea, mashed potato, pancakes, smoked salmon